آیا ایمیل مرده است؟

وقتی داستان اخیر مربوط به یک گروه فناوری اطلاعات در انگلیس را که نامه الکترونیکی را ممنوع کرده بود ، خواندم ، مجبور شدم متوقف شوم و در مورد فعالیت روزمره خودم فکر کنم و اینکه چقدر ایمیل یک روز تولیدی را از من می گیرد. من این سوال را از طریق نظرسنجی زومرنگ برای خوانندگانمان مطرح کردم و تعداد کمی فکر کردند که ایمیل به این زودی از بین خواهد رفت. به نظر من مشکل ایمیل نیست. وقتی از ایمیل به طور مثر استفاده می شود ، این کار نیز انجام می شود

چه عاملی باعث می شود مردم 72٪٪ بیشتر کلیک کنند؟

دکتر تاد ، یک سایت تجارت الکترونیکی برای محصولات با کیفیت مراقبت از پا ، برای تهیه یک بسته بازاریابی وب سفارشی به SmallBox مراجعه کرد. یکی از م keyلفه های اصلی ترکیب بازاریابی دکتر تاد ، بازاریابی از طریق ایمیل است. ما یک استراتژی محتوای جدید ، یک طرح جدید ایجاد کردیم و یک تقویم سرمقاله را ترسیم کردیم. ما یکی از ایمیل های تبلیغاتی دکتر تاد را مورد تجزیه و تحلیل قرار داده ایم تا نشان دهد چه چیزی باعث کلیک و تبدیل افراد می شود. یک پیشنهاد واضح ممکن است شما اصطلاح "gamification of couponing" را اینگونه شنیده باشید