نحوه افزودن آدرس های ایمیل به LinkedIn

LinkedIn بخش Add Connections خود را تغییر داد و به نظر من ، اقدام خنگانه ای را در زمینه دفن روش افزودن مخاطب از طریق آدرس ایمیل انجام داد. من مطمئن نیستم که آب پنیر آنها این کار را انجام داده اند اما اکنون به جای مراحل زوجی که انجام می شد ، یک مرحله 4 مرحله ای است. این صفحه احتمالاً هنگام بازگشت از سخنرانی ها یا کنفرانس ها بیشتر در LinkedIn مشاهده می کنم. من از طریق کارت های بازرگانی آن مراجعه می کنم

انسانیت و اعتماد به وبلاگ نویسی

من امروز اخبار را تماشا می کنم و صحبتهای زیادی در مورد دیدگاه انحرافی به سیاست و چگونگی معرفی و تحقیق از هر نامزد وجود دارد. رسانه های جمعی همچنان در انتخابات نیز نقش بزرگی دارند ، زیرا می بینیم میلیون ها دلار به تبلیغات تلویزیونی ریخته می شود. این انتخابات کثیف و انتخاباتی است که خوشحال می شوم به زودی پایان آن را ببینم. نکته برجسته این کمپین واقعاً موارد برجسته بوده است