اتوماسیون PPC: کلمات کلیدی Gone Wild

دو ماه پیش ، در مورد شرکتی شنیدیم که بیش از یک میلیون کلمه کلیدی را پیشنهاد داده است. افراد بازاریابی این شرکت فکر می کردند که این واقعا جالب است. واقعاً؟ اگر کسی بودجه PPC کافی داشته باشد ، پیشنهاد مناقصه برای بسیاری از کلمات کلیدی چه مشکلی دارد؟ تأکید بر تطابق گسترده ، "چربی سر" ، عدم استفاده از کلمات کلیدی منفی و استفاده بی رویه از اتوماسیون / درج کلمه کلیدی پویا منجر به نمایش تبلیغات بی اثر / ناخوشایند می شود. یک سال پیش ، در حالی که