وضعیت بازاریابی رسانه های اجتماعی

آگاهی گزارش وضعیت بازاریابی اجتماعی: 7 یافته عمده و تجزیه و تحلیل عمیق و یک اینفوگرافیک مرتبط (زیر) را منتشر کرده است. این گزارش به بررسی اعداد و جزئیات موارد با ارزش مهم تجاری می پردازد ، از جمله: عدم انطباق بین اهداف تجاری ، روش های اندازه گیری و سرمایه گذاری در بازاریابی اجتماعی ادغام دقیق تر بین اجتماعی و سایر بازاریابی و تجارت از پتانسیل واقعی اجتماعی اجتماعی استفاده کنید

Janrain: حضور اجتماعی خود را تسخیر و تقویت کنید

بنابراین شما حضور خود در شبکه های اجتماعی را فعال و فعال کرده اید. شما روز به روز طرفداران و دنبال کنندگان خود را اضافه می کنید و بازدیدکنندگان سایت خود را به زنجیر می اندازید. رسانه های اجتماعی رشد شما را فراهم می کنند ، اما بازگشت سرمایه ای که همه اصحاب رسانه های اجتماعی درباره آن صحبت می کنند را مشاهده نمی کنید. به نظر می رسد رسانه های اجتماعی این شبکه عظیم هستند ، اما شما چیزی را گیر نمی آورید زیرا همه از سوراخ سوراخ می شوند. دو واقعه مهم وجود دارد