فرآیند ایجاد PDF خود را با WebMerge خودکار کنید

من دیروز با یکی از مشتریان اسپانسر فناوری (Formstack) ما ملاقات داشتم تا در مورد یکپارچگی بسیار سنگینی که روی آن کار می کردند بحث کنیم. چیزی که من را تحت تأثیر قرار داد این بود که آنها در واقع بیشتر ادغام را به اتمام رسانده اند حتی اگر فاقد منابع توسعه کارکنان خود باشند. بخش عمده ای از خدمات آنها داشتن فرمهایی بود كه توسط پرسنل فروش ، چشم اندازها یا مشتریان پر شده بود. نتیجه نهایی PDF خاص بود که باید به درستی پر شود و