دسترسی به وب فراتر از خوانندگان صفحه است

یک مسئله در اینترنت که به سختی در ایالات متحده ساکت است ، نیاز به دسترسی افراد معلول است. وب فرصتی عمیق برای غلبه بر این موانع فراهم می کند ، بنابراین کانونی است که کسب و کار شما باید به آن توجه کند. در بسیاری از کشورها ، دسترسی دیگر یک گزینه نیست ، بلکه یک شرط قانونی است. اگرچه سایت ها همچنان تعاملی تر می شوند و فن آوری ها پیاده سازی می شوند - قابلیت دسترسی بدون چالش نیست