نه ، ایمیل مرده نیست

من دیروز متوجه این توییت از Chuck Gose شدم و به مقاله ای در وب سایت نیویورک تایمز اشاره داشت به نام "Email: Press Delete". همه ما اغلب این نوع مقاله ها را می بینیم که فریاد "ایمیل از بین رفته است!" و پیشنهاد می کند که ما باید به عادات نسل جوان نگاه کنیم تا ببینیم چگونه در آینده ارتباط برقرار خواهیم کرد. چاک فکر کرد این کار خسته کننده است و اظهار داشت که ایمیل از بین نمی رود