وضعیت بازاریابی رسانه های اجتماعی

آگاهی گزارش وضعیت بازاریابی اجتماعی: 7 یافته عمده و تجزیه و تحلیل عمیق و یک اینفوگرافیک مرتبط (زیر) را منتشر کرده است. این گزارش به بررسی اعداد و جزئیات موارد با ارزش مهم تجاری می پردازد ، از جمله: عدم انطباق بین اهداف تجاری ، روش های اندازه گیری و سرمایه گذاری در بازاریابی اجتماعی ادغام دقیق تر بین اجتماعی و سایر بازاریابی و تجارت از پتانسیل واقعی اجتماعی اجتماعی استفاده کنید