چگونه می توان از بازاریابی دیجیتال ارزش تولید کرد

همین هفته با من در مورد کار بهینه سازی که انجام داده ایم مصاحبه شده و یکی از مشکلاتی که در بسیاری از افراد آینده نگر و تلاش های بازاریابی مشتری مشاهده می کنیم این است که آنها می خواهند سایت های مورد نظر خود و مشتری ها را نسازند - آنها آن را می سازند برای خودشان. اشتباه نکنید ، البته شرکت شما می خواهد سایت شما را دوست داشته باشد و حتی از آن به عنوان منبع استفاده کند ... اما سلسله مراتب ، پلتفرم و