چگونه می توان یک فرهنگ مبتنی بر داده را ایجاد کرد تا سطح اصلی شرکت شما افزایش یابد

سال گذشته مفاهیمی در صنعت داشت ، و شما احتمالاً در آستانه یک تغییر رقابت هستید. با بهبود CMO ها و بخشهای بازاریابی از یک سال هزینه کاهش یافته ، جایی که امسال دلارهای بازاریابی خود را سرمایه گذاری می کنید ، می تواند موقعیت شما را در بازار خود جلب کند. اکنون زمان سرمایه گذاری در راه حل های فناوری مبتنی بر داده مناسب برای باز کردن بینش بازاریابی بهتر است. یک اتاق نشیمن با هم و سنگ فرش از قطعات مبلمان متفاوت با رنگهای از پیش انتخاب شده که با هم برخورد می کنند (محلول های خارج از قفسه) ،

فراتر از جمعیت شناسی: انواع تقسیم پیشرفته مخاطب که تعامل قابل اندازه گیری را ایجاد می کند

از هرکدام از گوروهایی که بخاطر اتوماسیون بازاریابی به آن اعتقاد دارید و کسری که در اختیار بازاریابان قرار می گیرد تشکر کنید. معمولاً ما از اتوماسیون بازاریابی برای جذب و پرورش سود استفاده می کنیم. این را می توان با مبارزات قطره ای و اعلان رفتاری برای اقدام آنها به دست آورد. Mail Merge یکی دیگر از ویژگی های ارسال شده توسط بهشت ​​است. فرصتی برای درج نام هر یک از گیرندگان در موضوع و خط اول ایمیل شما یک ابزار تبدیل بدون شکست است ... یا نه؟ حقیقت این نیست

تبلیغات رسانه های اجتماعی و مشاغل کوچک

Facebook ، LinkedIn و Twitter همه پیشنهادات تبلیغاتی خود را تقویت کرده اند. آیا مشاغل کوچک از شبکه تبلیغاتی شبکه های اجتماعی پرش می کنند؟ این یکی از مباحثی بود که ما در نظرسنجی بازاریابی اینترنتی امسال بررسی کردیم.