توجه خریداران: خرده فروشی نظرات بیشتری نسبت به رستوران های Yelp کسب می کند

شما TripAdvisor را می شنوید ، فکر می کنید هتل ها هستند. شما Healthgrades را می شنوید ، فکر می کنید پزشکان. Yelp را می شنوید و احتمال اینکه فکر کنید رستوران است بسیار خوب است. دقیقاً به همین دلیل است که خواندن آمار خود Yelp برای بسیاری از صاحبان مشاغل محلی و بازاریاب تعجب آور است که بیان می کند ، از 115 میلیون بررسی مصرف کننده Yelpers از زمان راه اندازی ، 22٪ مربوط به خرید در مقابل 18٪ مربوط به رستوران است. بنابراین شهرت خرده فروشی قسمت عمده ای از آن را تشکیل می دهد