ایمیل ها عبور نمی کنند؟ یک رکورد SPF اضافه کنید!

من فقط ایمیل شرکتم را به Google Applications منتقل کردم. تاکنون ، ما واقعاً عاشق آزادی هستیم که برای ما فراهم می کند. قبل از حضور در Google ، قبلاً مجبور بودیم برای هرگونه تغییر ، اضافه شدن لیست و غیره درخواست بدهیم. اکنون می توانیم همه این موارد را از طریق رابط کاربری ساده Google مدیریت کنیم. اگرچه ما متوجه یک اشکال شدیم که برخی از ایمیل های سیستم ما واقعاً آن را به ما نمی رساند. در گوگل برخی مطالب را خواندم