شما از هر 3 احساس 5 در ایجاد تأثیر از دست می دهید

من در مهمانی راه اندازی اخیر نشریه ای چاپ شده در مورد فرهنگ غذایی غرب میانه حضور داشتم. همانطور که با تیم سازنده صحبت کردم ، هم از نظر محتوا ، هم از نظر هنری و هم از محصول نهایی ، افتخار باورنکردنی وجود داشت. مجله جامد بود و شما می توانستید کیفیت کاغذ را احساس کنید ، بوی چاپ تازه را حس کنید و تقریبا غذایی را که در این مجله بسیار غنی توصیف شده است بچشید. این باعث شد که من شروع کنم