DialogTech: تجزیه و تحلیل اسناد و تبدیل تماس

قبل از تلفن های هوشمند و دستگاه های تلفن همراه ، زمانی که بازاریابی دیجیتال 100 درصد دسک تاپ بود ، انتساب ساده تر بود. یک مشتری با کلیک بر روی آگهی یا ایمیل یک شرکت ، از یک صفحه فرود بازدید کرده و یک فرم را پر می کند تا یا منجر به خرید شود یا خرید را انجام دهد. بازاریابان می توانند این هدایت یا خرید را با منبع صحیح بازاریابی گره بزنند و بازده هزینه را برای هر کمپین و کانال به طور دقیق اندازه بگیرند. آنها به سادگی نیاز به بررسی همه لمس ها داشتند تا تعیین کنند