LookBookHQ: بستر های نرم افزاری درگیری و اتوماسیون

همانطور که ما استراتژی های محتوا را برای مشتری های خود توسعه می دهیم ، ما اغلب در میان لایه ها و لایه های هدف کار می کنیم. ما بسیاری از مطالب گسترده را که دروازه ها را وارد اینفوگرافیک های مفصلی می کند که دروازه آنها را به مقاله های سفید یا مطالعات موردی وارد می کند. برای بازدیدکننده ای که در مورد خرید بعدی خود تحقیق می کند ، آنها تمرکز را از گسترده به باریک بدون اتلاف وقت تحسین می کنند. چه می شود اگر آن سفر محتوا را می توان پرورش داد ، براساس داده های بازدید کننده شخصی سازی کرد و از طریق کمپین های مربوطه در آن هدایت کرد