اجماع موفقیت شما را به دست نخواهد آورد

یکی از بحث های پرشورتر در مورد یکی از مشاغلم این بود که به دنبال آنچه که همه می گفتند می خواهم کنار بروم و شروع به نوآوری کنم. واقعیت این است که چیز بزرگ بعدی بدون اینکه کسی آن را بخواهد ایجاد خواهد شد. اگر هدف شما این است که همه را خوشحال کنید ، هر منبعی را که سعی در فروش بعدی دارید ، صرف می کنید ، در جریان رقابت قرار می گیرید ، ویژگی های درخواستی را اضافه می کنید یا فقط ایجاد می کنید