نحوه پیاده سازی قابلیت دسترسی به ایمیل برای فناوری های کمکی

یک فشار مداوم برای بازاریابان برای استقرار و بهینه سازی جدیدترین فناوری ها وجود دارد و بسیاری برای ادامه کار تلاش می کنند. پیامی که بارها و بارها از هر شرکتی می شنوم که با آن مشورت می کنم عقب ماندن آنهاست. من به آنها اطمینان می دهم ، اگرچه ممکن است باشد ، بقیه نیز هستند. فناوری با سرعتی بی وقفه در حال پیشرفت است که تقریباً همگام بودن با آن تقریباً غیرممکن است. فناوری کمکی که گفت ، بسیاری از فن آوری های اینترنت ساخته شده است