TeamKeeper: با استفاده از تجزیه و تحلیل مدیریت ، حفظ استعداد را مدرن کنید

استخدام جدید مصاحبه را پذیرفته است ، اما عملکرد مطابق انتظار را نداشته است. اعضای تیم سهمیه بندی نمی کنند زیرا مربیگری مناسبی دریافت نمی کنند. فروشندگان با استعداد شرکت را ترک می کنند زیرا احساس نمی کنند درگیر کار هستند. مدیر فروش در تمام سناریوهای فوق نقش اساسی دارد. مدیران قوی کلید موفقیت یک سازمان هستند ، اما تنها 12٪ از کارمندان ایالات متحده کاملاً موافقند که مدیران آنها در تعیین اولویت های کاری به آنها کمک می کنند -