بیش از 20٪ کلیک های صفحه اصلی ما از یک ویژگی حاصل می شود

ما برای Hotjar ثبت نام کردیم و در صفحه اصلی خود آزمایش نقشه حرارتی را انجام دادیم. این یک صفحه اصلی کاملاً جامع با بخشها ، عناصر و اطلاعات زیادی است. هدف ما این نیست که مردم را گیج کنیم - بلکه تهیه یک صفحه سازمان یافته است که بازدیدکنندگان بتوانند هرچه را که می خواهند پیدا کنند. اما آنها آن را پیدا نمی کنند! از کجا می دانیم؟ بیش از 20٪ از مشارکت در صفحات اصلی ما از نوار جستجوی ما حاصل می شود. و در بررسی