Wipster: پلت فرم بررسی و تأیید ویدیو

ما با دوستانمان در 12 Stars Media (طرفداران و دوستان قدیمی!) در مورد ویدیوی مشتری کار کرده ایم. این یک ویدیوی پیچیده است که شامل مقدمه ها ، آمارهای اضافی ، b-roll ، تصاویر مشتری و مصاحبه ها است که در بیش از 2 دقیقه جمع شده است. آنها از طریق پیوندی ارسال کردند که ما می توانیم از طریق Wipster ، یک پلت فرم بررسی و تأیید ویدیو ، به ویدیو دسترسی پیدا کنیم. این یک رابط بسیار بصری است که در آن هر بیننده کد رنگی دارد و می تواند در هر مکان در هر مکان نظر دهد