سخت افزار ، نرم افزار ware وب افزار؟

در تکامل صنعت رایانه ، ما سخت افزار - تجهیزات لازم برای اجرای برنامه ها را داشته ایم. و ما نرم افزاری داشتیم ، راه حل هایی که با استفاده از این منابع کاری را که می توانیم از رسانه های مختلف خریداری و نصب کنیم ، انجام می دهد. امروزه می توانید نرم افزار را بدون رسانه بارگیری کنید. دو دهه سخت افزار و نرم افزار سخت افزار دارای ارتقا و جایگزینی است. صادقانه رد همه کامپیوترهایی که تا امروز در اختیار داشتم را از دست داده ام. من