ضربات مرده در نمایش؟ Twitter - ابزار جدید مدیریت AP

من دیروز حالم بد بود چون در حال پیگیری فاکتورهای معوقه سه مشتری بودم. من بدخلق بودم و نیاز به تخلیه داشتم ، بنابراین یک نظر بی گناه (نه چندان بی گناه) در توییتر قرار دادم. من پرسیدم: هنگامی که مشتری قبض پرداخت نمی کند و از تماس های تلفنی شما طفره می رود ، ذکر نام آنها در توییتر فرم بدی است؟ پاسخ هایی که از دوستان گرفتم متفاوت بود و گفتن اینکه این جدی است