شرکت ها را مسئول بدانید

من می توانم چند داستان ترسناک عالی را در مورد تاریخچه خود با بانک ها و کارت های اعتباری با شما در میان بگذارم. بعضی از آن مسلماً تقصیر من بوده است اما بیشتر آن اقدامات مضحک بانک ها است. من تعجب می کنم که این افراد چطور در شب می خوابند ... سودهای کلان ، کمک های مالی ، پاداش های اجرایی و هزینه های مضحک اضافه کاری حتی برای بهبود سیستم هایشان بودجه ای در نظر نگرفته اند. در اینجا یک مثال عالی آورده شده است ... کارت اعتباری کسب و کار من در سفر دو بار خاموش شده است.