5 عنصر طراحی که برای تبدیل موبایل به خوبی کار می کنند

با وجود افزایش استفاده از تلفن همراه ، بسیاری از وب سایت ها تجربه ضعیف موبایل را ارائه می دهند و مشتریان بالقوه را مجبور به خارج از سایت می کنند. صاحبان مشاغلی که فقط به پیمایش در فضای دسک تاپ پرداخته اند ، دشوار است بتوانند به تلفن همراه منتقل شوند. یافتن زیبایی شناختی مناسب به تنهایی می تواند مسئله ساز باشد. صاحبان مشاغل باید سخت کار کنند تا مخاطبان خود را درک کنند و طرح و طرح خود را بر اساس شخصیت های خریدار ایجاد کنند. جذابیت برای مشتریان بالقوه همیشه آسان تر است