یک پاپ فروش به سایت تجارت الکترونیک خود اضافه کنید

اثبات اجتماعی در هنگام تصمیم گیری خریداران در سایت تجارت الکترونیکی شما بسیار مهم است. بازدیدکنندگان می خواهند بدانند که سایت شما مورد اعتماد است و افراد دیگری از شما خرید می کنند. خیلی از اوقات ، یک سایت تجارت الکترونیکی به صورت ایستا قرار می گیرد و بررسی ها قدیمی و تأثیرگذار بر تصمیمات جدید خریدار هستند. یک ویژگی که می توانید در عرض چند دقیقه به معنای واقعی کلمه اضافه کنید ، فروش پاپ است. این پنجره پایین سمت چپ است که به شما می گوید