چه فناوری کشتن است

این یک فیلم ویدیویی خارق العاده از Socialnomics و اریک کوالمن ، نویسنده Digital Digital: 5 Key Simple to موفقیت و تأثیر است. من اصطلاح قتل را استثنا می کنم. اگرچه بسیاری از مشاغل در دوره های بسیار نوآورانه از دست می روند ، اما شک ندارم که افزایش خالص مشاغل و فرصت ها وجود دارد. متأسفانه ، ما نیروهای سیاسی و اقتصادی داریم که سعی می کنند تغییرات را تحمل کنند تا سازگار شوند. به نظر من فروتنانه ، این کار کلی را کند می کند