3 دلیل ترجمه ماشینی به ترجمه انسانی نزدیک نیست

سالها پیش ، همه سایتهایی را به یاد می آورم که شامل آن دکمههای ترجمه خودکار افتضاح بودند. روی دکمه یک سایت غیر انگلیسی کلیک می کنید و به سختی قابل خواندن است. بهترین آزمون این بود که یک پاراگراف را از انگلیسی به زبان دیگری ترجمه کنید… و سپس به انگلیسی برگردانید تا ببینید که نتیجه چقدر متفاوت است. به طور مثال ، اگر پاراگراف اول را از انگلیسی به اسپانیایی ترجمه کنم و دوباره با استفاده از Google Translate برگردانم ، آنچه در اینجا ارائه شده است