بازاریابی محتوا چگونه باید بر فروش شما تأثیر بگذارد؟

هنگامی که من برای اولین بار عنوان این پست را نوشتم ، چگونه می نویسم اما صادقانه اعتقاد ندارم که بسیاری از شرکت ها درک می کنند که هر یک چگونه بر دیگری تأثیر می گذارد ، بنابراین من آن را به How Should تغییر دادم. ما معمولاً تصاویر سفید و مطالعات موردی تولید شده توسط بخش های بازاریابی را می بینیم که با مارک های بی عیب و نقص ، کاملاً متناسب و دارای موقعیت مناسب تولید می شوند. اما پس از آن ما یک نمایش با تیم فروش خروجی دریافت می کنیم و یک ارائه را می بینیم که به سادگی ترسناک است. که