People.ai: قدرت هوش مصنوعی را برای تیم های فروش ، بازاریابی و موفقیت مشتری باز کنید

در حالی که هوش مصنوعی همچنان زنگ خطر را برای بسیاری ایجاد می کند ، من شخصاً معتقدم که این فرصت های باورنکردنی را برای تیم های فروش و بازاریابی به وجود خواهد آورد. امروزه بیشتر وقت یک بازاریاب صرف پیاده سازی راه حل های فناوری ، انتقال داده ها ، آزمایش و تجزیه و تحلیل نتایج ابتکارات بازاریابی آنها برای آمادگی برای کمپین بعدی است. نوید ai این است که سیستم ها می توانند از اقدامات ما بیاموزند ، بنابراین فناوری می تواند خود را بهینه کند ، داده ها را می توان به طور موثرتری منتقل کرد ، آزمایشات می توانند