مشاور بازاریابی از طریق ایمیل چیست و آیا به آن نیاز دارم؟

مشاوران بازاریابی از طریق ایمیل به طور کلی سه شکل دارند. همه آنها دارای مهارت و تجربه ویژه ای برای توسعه استراتژی های موثر بازاریابی از طریق ایمیل هستند. با این حال ، شایستگی ها و پیشنهادات اصلی آنها بسیار متفاوت است. بنابراین آیا شما به یک مشاور ایمیل نیاز دارید؟ اگر چنین است ، چه نوع؟ س yourselfالات زیر را از خود بپرسید.