My Analytics: Google Analytics برای iPhone

KISSmetrics یک برنامه رایگان آیفون رایگان به نام My Analytics منتشر کرده است. این سریعترین راه برای دیدن نحوه کارایی معیارهای Google Analytics شما است که از میز کار دور هستید. در اوایل سال جاری ، افراد در KISSmetrics به دنبال یک برنامه Google Analytics مناسب بودند که به آنها کمک کند برگه های داده های خود را نگه دارند. و آنها یکی را پیدا نکردند. یا برنامه های تلفن همراه بسیار ساده بودند و به شما اجازه مقایسه نمی دهند ، یا