بررسی رتبه سایت خود با جستجوی شخصی شده

هفته گذشته یکی از مشتری های من تماس گرفت و پرسید چرا وقتی او جستجو می کرد ، سایت او برای اولین بار در رتبه بندی قرار داشت اما شخص دیگری او را کمی در صفحه پایین آورده بود. اگر صدای فریب را نشنیده باشید ، Google نتایج جستجوی شخصی را برای همیشه روشن کرده است. این بدان معناست که براساس سابقه جستجوی شما ، نتایج شما متفاوت خواهد بود. اگر در حال بررسی رتبه بندی سایت های خود هستید ، احتمالاً خواهید دید که همه آنها به طور قابل توجهی بهبود یافته اند. با این حال ، آنها احتمالاً فقط