MeetingHero: برنامه ای برای ملاقات با بهره وری

بازاریابان مانند آژانس ها همیشه جلسات دارند. جلسات منبع ایده پردازی و برنامه ریزی است. اما جلسات نیز می توانند بسیار بی ثمر باشند. در حالی که بسیاری از افراد خواهان جلسات هستند ، من اغلب مقاومت می کنم. جلسات مالیات بر است و گران است. گاهی اوقات ترس باعث ایجاد جلسه ای می شود که افراد فقط می خواهند قنداق خود را بپوشانند. در مواقع دیگر ، جلسات یک تن بیشتر کار می کنند حتی اگر هنوز کامل نشده باشید. من اخیراً یک پست نوشتم که "Is