Tellagence: هوش بازاریابی اجتماعی

بازاریاب ها تمایل دارند مانند سایر رسانه های سنتی با رسانه های اجتماعی رفتار کنند. بیشترین حد کره چشم را پیدا کنید و آنها را تعقیب کنید. این تفاوت بسیار زیاد است. در شبکه های اجتماعی ، سه فعالیت وجود دارد: مشاهده - مخاطبی که به سادگی اطلاعات را برای استفاده شخصی خود دنبال و ضبط می کند. تعامل - جامعه ای که به اطلاعات توزیع شده پاسخ می دهد و بازخورد می دهد. ارتقا - - افرادی در بین مخاطبان یا جامعه که اطلاعات را به اشتراک می گذارند