گونگ: بستر هوشمند مکالمه برای تیم های فروش

موتور تجزیه و تحلیل مکالمه گونگ تماس های فروش را در سطح فردی و جمع تجزیه و تحلیل می کند تا به شما کمک کند بفهمید چه چیزی موثر است (و چه چیزی نه). گونگ با یک ادغام تقویم ساده شروع می کند ، جایی که تقویم هر تکرار فروش را جستجو می کند و به دنبال جلسات فروش آینده ، تماس ها یا دموها برای ضبط است. سپس گونگ به عنوان یک شرکت کننده در جلسه مجازی برای ضبط جلسه به هر تماس فروش برنامه ریزی شده می پیوندد. صدا و تصویر (مانند اشتراک صفحه ، ارائه ها و دموها) ضبط می شوند