محیط: توصیه های مربوط به محصول در محتوا

دنیایی از محتوا وجود دارد که هر روز در حال رشد است. بیشتر استراتژی بازاریابی محصول این است که برخی از بازبینی های محصول را در سراسر وب توزیع کنید ، خوانندگان را به صفحه محصول جذب کنید و سپس خواننده را مجبور به تبدیل کنید. پلت فرم تجارت الکترونیکی Sophia Ambience image تصویر و توصیه محصول را در محتوا قرار می دهد - برای مشاهده و مرتبط با محتوای مورد بحث بهینه شده است. این نرخ به طور قابل توجهی بالاتر از نرخ تبدیل در هر است