بازاریابی از طریق ایمیل: تجزیه و تحلیل حفظ لیست مشترکان ساده

مردم ارزش مشترک را دست کم می گیرند. در اینجا خلاصه ای از چگونگی اندازه گیری مقدار نه تنها ، بلکه چگونگی تجزیه و تحلیل حفظ لیست وجود دارد تا مشخص شود که در آن مشتری های جدید را بدست آورید و چه تعداد با تجزیه و تحلیل حفظ لیست. نمونه برگه شامل!