هفت قدم به داستان کامل

بیشتر بازاریابی و فروش در سطح عاطفی مخاطبان شما را طنین انداز می کند. قصه گفتن هسته اصلی توصیف محصول یا خدمات شما است. اظهارنظر در مورد ویژگی ها و مزایا خوب و خوب است ، اما تا زمانی که کسی نتواند تشخیص دهد شما در حال حل مسئله ای مانند آنها هستید ، توانایی اعتماد کافی به شما برای تبدیل اعتماد به نفس کافی است. داستان سرایی یک شکل هنری است - حتی وقتی فقط یک حکایت را به اشتراک بگذارد