Google Adwords Adrank چگونه کار می کند؟

ما دیده ایم که بسیاری از مشتریان پس از از دست دادن تن زیادی از پول با پرداخت هزینه های پرداخت هر کلیک (PPC) خود به خود ، به ما مراجعه می کنند. اینگونه نیست که آنها توجه نکرده اند یا حسابها را به درستی مدیریت نکرده اند ، بلکه آنها نمی دانند که چگونه بر نتایج خود تأثیر بگذارند و در واقع آنها را بهبود بخشند. اکثر مردم معتقدند پرداخت هر کلیک صرفاً یک جنگ پیشنهادات است و حتی نمی دانند که با بهبود کیفیت تبلیغات خود ، می توانند