مخفف های OP

OP

OP مخفف کلمه است صفر حزب.

داده‌هایی که مشتری به‌طور عمدی و فعالانه با یک برند به اشتراک می‌گذارد، می‌تواند شامل داده‌های مرکز ترجیح، اهداف خرید، زمینه شخصی و اینکه فرد چگونه می‌خواهد برند او را بشناسد، باشد.

منبع: استفانی لیو، فارستر