2P مخفف

2P

2P مخفف آن است شخص دوم.

داده های به دست آمده از شریکی که مستقیماً آن اطلاعات را جمع آوری کرده است. یک مثال ممکن است این باشد که شما حامی یک کنفرانس صنعتی هستید و به عنوان بخشی از آن حمایت مالی، به داده‌های شرکت‌کنندگان دسترسی دارید که توسط شرکتی که بلیط‌های رویداد را توزیع یا فروخته است، جمع‌آوری می‌شود.