مخفف های ABM

ABM

ABM مخفف عبارت است بازاریابی مبتنی بر حساب.

همچنین به عنوان بازاریابی حساب کلیدی شناخته می شود، ABM یک رویکرد استراتژیک است که در آن یک سازمان ارتباطات فروش و بازاریابی را هماهنگ می کند و تبلیغات را برای مشتریان بالقوه یا حساب های مشتری از پیش تعیین شده هدف قرار می دهد.