مخفف های ACoS

ACoS

ACoS مخفف عبارت است هزینه تبلیغات فروش.

معیاری که برای اندازه گیری عملکرد کمپین محصولات حمایت شده آمازون استفاده می شود. ACoS نسبت هزینه تبلیغات به فروش هدفمند را نشان می دهد و با این فرمول محاسبه می شود: ACoS = هزینه تبلیغات ÷ فروش.