مخفف AE

AE

AE مخفف عبارت است حساب اجرایی.

این یکی از اعضای تیم فروش است که معاملات را با فرصت های واجد شرایط فروش می بندد. آنها به طور کلی اعضای تیم حساب هستند که به عنوان فروشنده اصلی برای آن حساب تعیین شده اند.