AOOH مخفف ها

اوه

AOOH مخفف آن است صوتی خارج از خانه.

تبلیغات صوتی خارج از خانه به صورت پویا پخش می‌شود، تبلیغات صوتی بر اساس تقاضا و فهرست‌های پخش انتخاب‌شده که می‌توانند در هر ترکیبی از مکان‌ها در زمان‌های خاص مورد هدف قرار گرفته و پخش شوند.

منبع: ویبنومیکس