مخفف AOV

AOV

AOV مخفف آن است میانگین قیمت سفارش.

معیاری برای ردیابی میانگین مبلغ دلاری که هر بار که مشتری در یک وب سایت یا برنامه تلفن همراه سفارش می دهد. برای محاسبه میانگین ارزش سفارش شرکت خود، به سادگی کل درآمد را بر تعداد سفارشات تقسیم کنید.

منبع: Optimizely