مخفف ARPA

جو

ARPA مخفف کلمه است میانگین درآمد هر حساب.

این رقمی است که میانگین میزان درآمد ماهانه را در همه حساب‌ها، که به عنوان MRR نیز شناخته می‌شود، در بر می‌گیرد.