مخفف ARR

ARR

ARR مخفف عبارت است درآمد سالانه مکرر.

در اکثر مشاغلی که قراردادهای سالانه تولید می کنند استفاده می شود. ARR = 12 X MRR