مخفف BIMI

BIMI

BIMI مخفف آن است نشانگرهای تجاری برای شناسایی پیام.

مشخصاتی که امکان نمایش لوگوهای برند را در کنار ایمیل های تایید شده برای جلوگیری از جعل هویت یک برند از طریق ایمیل فراهم می کند.