مخفف BX

BX

BX مخفف عبارت است تجربه کسب و کار.

تکاملی از CX، BX یک رویکرد کل نگرتر است که به سازمان ها اجازه می دهد تا مشتری مدار شوند و دوباره شعله ور کردن رشد در حالی که CX محدود به افسر ارشد بازاریابی (CMO) یا مدیر عملیات (COOBX به عنوان مدیر اجرایی در اتاق هیئت مدیره است (مدیریت عامل) اولویت زیرا به هر جنبه ای از عملیات یک شرکت مرتبط است. در واقع، 77 درصد از مدیران عامل گفتند که شرکت آنها اساساً نحوه تعامل و تعامل با مشتریان خود را تغییر خواهد داد.

منبع: Accenture